06 آوریل 2020

فرماندار باشت عنوان کرد؛
جوان باشتی بر اثر سقوط از کوه جان خود را از دست داد

جوان باشتی حین کوه گردی بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

ورزش
چیزی یافت نشد !