طی احکامی جداگانه از سوی دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، رئیس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ، رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد ، و مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شدند.   بر پایه این گزارش ؛ خانم دکتر فاطمه وفاپور متخصص داخلی و عضو هیئت […]

 

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر محمد غلام نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ، رئیس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ، رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد ، و مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شدند.

 

بر پایه این گزارش ؛ خانم دکتر فاطمه وفاپور متخصص داخلی و عضو هیئت علمی دانشگاه به سمت سرپرست بیمارستان شهید بهشتی یاسوج ، دکتر بهنام نیازی به سمت سرپرست مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد و دکتر ذوالعدل به سمت مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج منصوب شدند.