مدیر شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی پیامی هفته خبرنگار را تبریک گفت.   «ن والقلم و ما یسطرون» ن ، سوگند به قلم و آنچه با قلم می نویسند ( سوره قلم آیه یک ) هفته خبرنگار فرصتی بسیار مغتنم است برای پاسداشت مقام شامخ انسان های فرهیخته ای که در راه […]

مدیر شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی پیامی هفته خبرنگار را تبریک گفت.

 

«ن والقلم و ما یسطرون»
ن ، سوگند به قلم و آنچه با قلم می نویسند ( سوره قلم آیه یک )

هفته خبرنگار فرصتی بسیار مغتنم است برای پاسداشت مقام شامخ انسان های فرهیخته ای که در راه روشنگری و آگاهی بخشیدن به جامعه تالش بسیار می کنند.

اکنون که جامعه نیاز به اطالع رسانی سریع ، دقیق و صادقانه دارد ، باز هم این مجاهدان و هنرمندان عرصه خبر هستند که می کوشند تا با روشن نگاه داشتن شعله آگاهی رسانی ، ایمان و امید به آینده درخشان خاموش نگردد.

اینجانب هفته خبرنگار را صمیمانه به زحمتکشان حوزه های نوشتاری، دیداری و شنیداری تبریک عرض نموده و سالمتی و توفیق روزافزون را برایتان آرزومندم.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان کهگیلویه وبویراحمد
بهنام فرح بخش