رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان کهگیلویه وبویراحمد که دانشگاه رابا ۴۰۰میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته بودند ،باانتشار مطلبی از پرداخت قریب به ۲۰۰میلیارد تومان بدهی دانشگاه در مدت مسئولیت خویش خبر داد. دکتر غلام نژادخاطرنشان کردند؛ بارایزنی های صورت گرفته وپیگیری های وسیع در وزارت بهداشت وسازمان برنامه وبودجه کشور،منابع مالی خوبی […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان کهگیلویه وبویراحمد که دانشگاه رابا ۴۰۰میلیارد تومان بدهی تحویل گرفته بودند ،باانتشار مطلبی از پرداخت قریب به ۲۰۰میلیارد تومان بدهی دانشگاه در مدت مسئولیت خویش خبر داد.

دکتر غلام نژادخاطرنشان کردند؛ بارایزنی های صورت گرفته وپیگیری های وسیع در وزارت بهداشت وسازمان برنامه وبودجه کشور،منابع مالی خوبی جهت پرداخت مطالبات پزشکان وکادر درمانی ونیز پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی طلبکار از بیمارستانها تخصیص یافته که بخشی از آن به بیمارستانها ومراکز بهداشتی ودرمانی پرداخت وبخشی دیگر نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

ایشان پرداخت مطالبات شرکتهای دارویی به بیمارستانها را درراستای اجرای طرح دارویاری ،یک جراحی بزرگ اقتصاد دارویی دانست وآن را برای بازآرایی شرکتهای داروسازی داخلی وافزایش توان تولید داخلی بسیار موثر دانست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی ،تخصیص قریب به دویست میلیارد تومانی وزارت بهداشت به دانشگاه را برای پرداخت بخشی ازمطالبات کادر زحمتکش بهداشت ودرمان ونیز بدهی دارویی بیمارستانها،دمیدن روحی تازه درکالبد سیستم بهداشت ودرمان استان وپشتوانه ودلگرمی برای کادر بهداشت ودرمان در میانه موج هفتم کرونا دانست.

دکتر غلام نژاد افزودند؛باتوجه به فرسوده بودن زیر ساختهای بهداشتی ودرمانی ،کمبود امکانات وتجهیزات تشخیصی ودرمانی وفضاهای فیزیکی درسطح استان ومخصوصا کمتر برخوردار،ازهمه مسئولان ،نهادها ،خیرین وسازمانهای مردم نهاد برای توسعه سیستم سلامت استان طلب یاری نمودند.