سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با دکتر محسن برزو زاده؛ مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور دیدار کرد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با دکتر محسن برزو زاده؛ مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور دیدار کرد.

به گزارش قلم دنا، دکتر سامر مرادیان گفت: در این دیدار در خصوص منابع و اعتبارات تخصیص داده شده به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بحث و تبادل نظرشد.

وی افرود: با عنایت به کل بودجه سالیانه دانشگاه، آقای دکتر برزوزاده در خصوص برداشت حداکثری از خزانه قول مساعد دادند و دستور دادند تا ۱۰۰ درصد مبالغ تخصیص داده شده، در اختیار دانشگاه قرار گیرد.

به گزارش قلم دنا دکتر سامر مرادیان برای پیگیری مسائل دانشگاه رایزنی های با مدیران وزارت خانه های مختلف داشته که تاکنون توانسته خیلی از مشکلات حوزه بهداشت و درمان را حل نماید.