نشست برنامه جامع عدالت ، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی دانشگاه های منطقه پنج در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد. دراین نشست که روسا و معاونین دانشگاههای علوم پزشکی دانشگاههای کلان منطقه پنج کشور شامل شیراز،یاسوج،بندرعباس،بوشهر،فسا،جهرم،گراش ولار ستان شرکت داشتند چالشهای بسته های حوزه تحول درآموزش دانشگاهها مطرح ومشکلات آموزشی دانشگاهها […]

 

نشست برنامه جامع عدالت ، تعالی و بهره وری در آموزش پزشکی دانشگاه های منطقه پنج در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد.

دراین نشست که روسا و معاونین دانشگاههای علوم پزشکی دانشگاههای کلان منطقه پنج کشور شامل شیراز،یاسوج،بندرعباس،بوشهر،فسا،جهرم،گراش ولار ستان شرکت داشتند چالشهای بسته های حوزه تحول درآموزش دانشگاهها مطرح ومشکلات آموزشی دانشگاهها واعضای هیات علمی وورد بررسی قرار گرفت.

دکتر کدخدازاده مسئول وزارتی بسته های تحول آموزش ،آینده آموزش در دانشگاه‌ها را درجهت عدالت آموزشی و برآیند آن که سلامت مردم می باشد را امیدوارکننده دانستند.

دکتر سید وحید حسینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان میزبان برنامه از طرح ماندگاری پزشکان وحل مشکلات پزشکان و حمایت از طرح تحول آموزش سخن راندند.

دراین نشست آقایان دکتر نجابت،دکتر کجوری و روسای دانشگاهها به بیان مشکلات آموزش وبیان دیدگاههای خود پرداختند.