مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان در حاشیه بازدید میدانی از بازار گفت: از ابتدای این تصمیم مهم و سرنوشت ساز دولت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت به صورت شبانه روزی و مستمر در بازار حضور دارد. کریم روزبهان با بیان اینکه مانورهای پایش و بازرسی از بازار از روزهای آغازِین عملیاتی شدن این […]

 

مدیرکل صنعت، معدن وتجارت استان در حاشیه بازدید میدانی از بازار گفت: از ابتدای این تصمیم مهم و سرنوشت ساز دولت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت به صورت شبانه روزی و مستمر در بازار حضور دارد.
کریم روزبهان با بیان اینکه مانورهای پایش و بازرسی از بازار از روزهای آغازِین عملیاتی شدن این تصمیم بزرگ دولت با حضور حداکثری نیروهای این اداره کل، شروع شده، عنوان کرد:  در این پایش، کلیه بازرسان و کارکنان بخش‌های مختلف اداره، مرکب از بازرسان اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان، کارکنان، مدیران و‌ معاونان اداره کل، روسا و بازرسان شهرستان های تابعه و همچنین بازرسان و اعضای هیئت مدیره اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستانهای مختلف استان ، مدیران و کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان همراه با بازرسان دستگاههای مختلف حضور دارند و با  برنامه ریزی و تشکیل اکیپ های بازرسی،  پایش و نظارت و کنترل بازار، انجام می شود.
وی تصریح کرد: از ساعت آغازین طرح پایش وبازرسی بازار، این حقیر تا پایان وقت فعالیت کلیه صنوف بازار با همراهی تیم های بازرسی و نظارت حضور مداوم داشته و بصورت میدانی از کف بازار اطلاعات لازم اخذ،تجزیه و تحلیل های لازم جهت جمع بندی به وزارت متبوع وسازمان حمایت انعکاس می‌گردد.