به گزارش پایگاه خبری قلم دنا،سرگرد سید مجید افسری طی پیامی توصیه های به عزاداران حسینی داشته که به شرح زیر است: وی گفت:عزاداران حسینی باخدمتگزاران خوددرمجموعه پلیس راهوربرای انتظام بخشی هرچه بیشتردربرگزاری مراسم همکاری وساعات محدودیت های ترافیکی رارعایت نمایند. افسری افزود:باتوجه به اینکه اغلب عزاداران عزیزملبس به لباس مشکی میباشندلازم است به هنگام […]