مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام از بازدید تیم کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و بررسی دستور العمل های فاصله گذاری و بهداشتی خبر داد. علی جعفری فر در این رابطه گفت: در این بازدیدها تیم بهداشت محیط و حرفه ای […]

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام از بازدید تیم کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای شهرستان از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و بررسی دستور العمل های فاصله گذاری و بهداشتی خبر داد.

علی جعفری فر در این رابطه گفت: در این بازدیدها تیم بهداشت محیط و حرفه ای در بازرسی از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان نسبت به بررسی دستور العمل های فاصله گذاری اجتماعی و بهداشتی اقدام و ۵۶۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته کشف و ضبط گردید.