دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهگیلویه همزمان با طرح فاصله گذاری اجتماعی از ورودی ها وخروجی های شهرستان بازید کرد. به گزارش قلم دنا، عبدالله سعادتیان، با حضور در ورودی ها از اعمال سخت گیرها خبر داد وگفت؛ جهت رفاه حال مردم و جلوگیری از تکثیر این بیماری ورودی وخروجی های شهرستان مسدود شد تا از […]

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهگیلویه همزمان با طرح فاصله گذاری اجتماعی از ورودی ها وخروجی های شهرستان بازید کرد.

به گزارش قلم دنا، عبدالله سعادتیان، با حضور در ورودی ها از اعمال سخت گیرها خبر داد وگفت؛ جهت رفاه حال مردم و جلوگیری از تکثیر این بیماری ورودی وخروجی های شهرستان مسدود شد تا از خروج مسافران جلوگیری شود.

وی افزود؛ خوشبختانه مردم نهایت همکاری را داشتند وضمن عمل به توصیه های بهداشتی از خانه های خود خارج نشدند.

سعادتیان اظهار کرد؛ شدت سخت گیری ها جهت سلامت مردم است وکسانی که سعی داشتند سلامت مردم را به خطر بندازند وفق قانون با آنها برخورد می شود.

بازدید از ایست بازرسی فیلگاه، قلعه دختر وروستاهای اطراف ،‌ورودی چرام،‌ورودی طولیان، ورودی سوق و صدور دستورهای قضایی در حاشیه این بازدیدها جهت مقابله با کرونا از برنامه های دادستان شهرستان بود.

دادستان عمومی وانقلاب در این بازدیدها دستورات قضایی لازم را صادر کردو از همکاری ویژه مردم و نیروی انتظامی،سپاه ونیروهای بسیج جهت کنترل ورودی ها تقدیر وتشکرد کرد.