نسبیت
فیلم ماجرای البرت انشتین و عطاءاله طهماسبی سیسخت و رد نظریه نسبیت! 19 آوریل 2020

فیلم ماجرای البرت انشتین و عطاءاله طهماسبی سیسخت و رد نظریه نسبیت!

شخصی با نام عطاءاله طهماسبی در یک پیام ویدیویی مدعی رد کردن قوانین فیزیک حرکت و نظریه نسبیت انشتین شد!