رهبری
25 مارس 2020

رهبری و ترسیم راه پایداری برابر ویروسی مرگبار و دشمنی فریبکار

ایران امکانات و ظرفیت‌های بسیاری در اختیار دارد که با استفاده از آنها می‌تواند با چالش‌های مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا مقابله کند.