آب
وقتی ککاگری تاج‌گردون با قشقایی‌ها تو زرد از آب در می‌آید 12 آوریل 2021

وقتی ککاگری تاج‌گردون با قشقایی‌ها تو زرد از آب در می‌آید

اینکه انتصاب هر قشقایی در هر جای ایران را که بدلیل توانایی‌ِشان و توجه مسئولین آن استان صورت گرفته است به نام تاجگردون ثبت می کنند ساده فرض کردن قشقاییهای گچساران و نیز خالی بودن دست تاجگرددن است.

افزایش ۱۹ درصدی بارش در سال جاری 28 مارس 2020
دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش داد

افزایش ۱۹ درصدی بارش در سال جاری

با ثبت ۲۲۰.۷ میلی متر بارش در ۱۸۶ روز نخست سال آبی جاری، رشدی ۱۹ درصدی در میزان بارش ها نسبت به میانگین دوره های مشابه درازمدت به ثبت رسیده است.