استان کهگیلویه وبویراحمد که ازلحاظ خودکشی وخودسوزی درصدر آمارهای کشوری قراردارد ،تنها سه تخت سوختگی مصوب بیمارستانی درکل استان دارد!. درسال ۱۳۹۱دو مرکز بزرگ سوختگی دریاسوج وگچساران ازمحل اعتبارات طرح تحول سلامت کلنگ زنی وتا انجام اسکلت درفازاول نیمه کاره رها شدند وقریب به ده سال هیچ اقدامی درجهت تکمیل آنان صورت نگرفت. خوشبختانه […]

 

استان کهگیلویه وبویراحمد که ازلحاظ خودکشی وخودسوزی درصدر آمارهای کشوری قراردارد ،تنها سه تخت سوختگی مصوب بیمارستانی درکل استان دارد!.

درسال ۱۳۹۱دو مرکز بزرگ سوختگی دریاسوج وگچساران ازمحل اعتبارات طرح تحول سلامت کلنگ زنی وتا انجام اسکلت درفازاول نیمه کاره رها شدند وقریب به ده سال هیچ اقدامی درجهت تکمیل آنان صورت نگرفت.

خوشبختانه تیم مدیریتی جدید بارایزنی با خیرین،توانسته مرکز سوختگی گچساران واقع درمحوطه بیمارستان بی بی حکیمه خاتون را که به دلیل وجود پروژه های بزرگ گاز ونفت و پتروشیمی ،یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد،باقراردادویک تفاهم با خیر سلامت تا تکمیل پروژه درسال ۱۴۰۲با بهترین مصالح وامکانات روز ،درفاز دوم شروع وتامرحله بهره برداری واستفاده تکمیل نماید.

این پروژه دوهزارمترمربع زیربنا ودارای تختهای سوختگی و تختهای آی سی یو خواهد بود ومی تواند به مانند مرکز نازایی گچساران ،مرکزی بی همتا درجنوب کشور و پذیرای بیماران دراستانهای مجاور نیز باشد.

تکمیل فیزیکی این پروژه حداقل پانزده تا بیست میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که ازطرف خیر محترم سلامت تامین شده است.