رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به همراه معاون معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان درحال ساخت بهمئی بازدید کرد. به گزارش قلم دنا ؛ در این بازدید دکتر محمد غلام نژاد از نزدیک روند ساخت و چالش های این پروژه را بررسی نمود.      


رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به همراه معاون معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان درحال ساخت بهمئی بازدید کرد.

به گزارش قلم دنا ؛ در این بازدید دکتر محمد غلام نژاد از نزدیک روند ساخت و چالش های این پروژه را بررسی نمود.