به گزارش قلم دنا، تراب شجاعیان از مهندسین بازنشسته ی با سابقه راهداری شهرستان بویراحمد سرپرست کارگاه شرکت کوه نور سرفاریاب در پتروشیمی لردگان شد. شجاعیان معاون سابق راهداری شهرستان بویراحمد، ناظر عالی و مقیم راه و ترابری سابق و راه و شهرسازی را در کارنامه کاری خود دارد.  

به گزارش قلم دنا، تراب شجاعیان از مهندسین بازنشسته ی با سابقه راهداری شهرستان بویراحمد سرپرست کارگاه شرکت کوه نور سرفاریاب در پتروشیمی لردگان شد.

شجاعیان معاون سابق راهداری شهرستان بویراحمد، ناظر عالی و مقیم راه و ترابری سابق و راه و شهرسازی را در کارنامه کاری خود دارد.