سیدبهنام پاد در بازدید از تاسیسات آبرسانی دوگنبدان اظهار کرد: طی ماه گذشته بیش از ۲۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان اجرا شد. به گزارش قلم دنا، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گچساران افزود: طی همین مدت بیش از ۱۱۰ فقره انشعاب فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان و بیش […]

 

سیدبهنام پاد در بازدید از تاسیسات آبرسانی دوگنبدان اظهار کرد: طی ماه گذشته بیش از ۲۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان اجرا شد.

به گزارش قلم دنا، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گچساران افزود: طی همین مدت بیش از ۱۱۰ فقره انشعاب فاضلاب در سطح شهر دوگنبدان و بیش از ۱۲۰ فقره انشعاب آب در سطح شهرستان گچساران واگذار و نصب شد.

وی همچنین از تعویض بیش از ۹۰ دستگاه کنتور معیوب در سطح شهرستان گچساران خبر داد و گفت: طی همین مدت بیش از ۷۵ مورد ترمیم و رفع شکستگی شبکه و خطوط آب توسط تیم اتفاقات آبفای گچساران صورت گرفت.