این مستند روایتی از آنچه در دوره استالین شوروی کمونیست برای اقتصاد شوروی و پس از آن توسط مائو رهبر جمهوری کمونیستی خلق چین به مردم چین تحمیل شده است می باشد

قلم دنا؛ این مستند روایتی از آنچه در دوره استالین شوروی کمونیست برای اقتصاد شوروی و پس از آن توسط مائو رهبر جمهوری کمونیستی خلق چین به مردم چین تحمیل شده است می باشد که در نهایت به همه چیز خواری چینی ها از جمله خوردن حیواناتی همچون خفاش و مورچه خوار و مار و غیره بدل گشت، که عامل اصلی بوجود آمدن ویروس کرونا ۲۰۱۹ (covid19)  طبق تحقیقات محققین انتقال این ویروس از خوردن خوراک خفاش و مورچه خوار توسط چینی ها بوده است، برای دیدن مستند به لینک زیر مراجعه نمایید:

مستند فلسفه همه چیزخواری چینی ها بجز انسان از کجا شروع شد!