جهانی که از کرونا پر گردیده است و پاندومی شدن کرونا در سطح جهان در چند دقیقه

تایم لپس از شیوع پاندومی ویروس کرونا در سطح جهان از (۳۰دی ۹۸ تا۱۳فروردین۹۹)